ما بازيو ٣٢-٠ به دريا باختيم😔🖤 تسليت به خانواده درگذشتگان حادثه كشتي نفتكش سانچي و به اميد روز هايي كه ديگر رنگ پوشش سياه بر تن هم نوع هاي خود را نبينيم⬛️⬛️⬛️ @ghelioonkadeh @ghelioonkadeh @ghelioonkadeh #sanchi #ship #fire #dead #sea #china #keshti #keshtisanchi #atash #keshti🚢

22

1

  • @richworldmodel 4 days ago

    사진 잘보고 갑니다